Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Η διοργανώτρια εταιρία θα συλλέξει και θα διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο παρόντα διαγωνισμό που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του διαγωνισμού, καθώς επίσης και για να λαμβάνουν οι συμμετέχοντες ενημέρωση για τις δραστηριότητες της διοργανώτριας εταιρείας και τα προϊόντα της. Αυτά θα τηρούνται από την διοργανώτρια εταιρία στις εγκαταστάσεις της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης (οδός Ακαδήμου 37), τηλ. 2310778122. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι στην διοργανώτρια εταιρεία που έχουν σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό ή εκτελούν την επεξεργασία, για την οποία επεξεργασία έχουν οι συμμετέχοντες παράσχει την συναίνεση τους κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής και τρίτοι που η διοργανώτρια εταιρία χρησιμοποιεί ως εκτελούντες επεξεργασία για την από μέρους της εκτέλεση του διαγωνισμού ή για να της παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σας θα διατηρηθούν για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και μετά από αυτόν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της διοργανώτριας εταιρείας ή και νόμιμων υποχρεώσεων της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων των συμμετεχόντων ή της διοργανώτριας εταιρίας απέναντι των συμμετεχόντων ή για τους υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή για άλλες περιπτώσεις που η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται ή επιβάλλεται από τον νόμο. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων και όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας.

Η διοργανώτρια εταιρία δεσμεύεται για την ασφάλεια των πληροφοριών των συμμετεχόντων και των δεδομένων τους που διατηρεί. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι πάντα ασφαλής. Δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων των συμμετεχόντων κατά τη διαβίβασή τους στον Ιστότοπο της. Οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Η διοργανώτρια εταιρία μόλις λάβει τις πληροφορίες των συμμετεχόντων, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή κοινοποίηση, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια προσωπικών στοιχείων όταν αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχό της.

Η διοργανώτρια εταιρία εγγυάται ότι οποιοδήποτε τρίτο μέρος, στο οποίο μεταφέρονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και γνωστοποιούνται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ακατάλληλης χρήσης ή κοινοποίησης, μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης ή παράνομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας προσωπικών πληροφοριών.

Η διοργανώτρια εταιρία θα ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τυχόν παραβίαση δεδομένων που είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα των συμμετεχόντων.

Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την διοργανώτρια εταιρεία, όπως παραπάνω αναγράφεται, για να λάβουν οποιαδήποτε ενημέρωση θέλουν σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητούν την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Μπορούν να ζητήσουν από την διοργανώτρια εταιρία φορητότητα των δεδομένων τους, να τους παράσχει πρόσβαση σε τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται, να αλλάξει, να ενημερώσει (επικαιροποιήσει) τις προσωπικές τους πληροφορίες, να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποσύροντας τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι δεν είναι νόμιμη μπορούν να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.